ERSM’s customer app is launched

These days of confinement, in order to facilitate the contact channels between customers and ERSM, we have launched the new ERSM app for smartphones. Any of […]

Llancem l’app d’ERSM per a clients

Aquests dies de confinament, amb l’objectiu de facilitar els canals de contacte entre els clients i l’ERSM, hem llançat la nova app d’ERSM per a smartphones. […]

Lanzamos la app de ERSM para clientes

Estos días de confinamiento, con el objetivo de facilitar los canales de contacto entre los clientes y ERSM, hemos lanzado la nueva app de ERSM para […]

Sobre les assegurances i el Covid-19

Davant la situació excepcional que estem vivint, poden sorgir alguns dubtes sobre la cobertura de les pòlisses contrades i els efectes de la declaració de l‟estat […]

About insurance and Covid-19

In view of the exceptional situation we are experiencing, some doubts may arise regarding the coverage of the policies taken out and the effects of the […]

Sobre los seguros y el Covid-19

Ante la situación excepcional que estamos viviendo, pueden surgir algunas dudas sobre la cobertura de las pólizas contradas y los efectos de la declaración del estado […]
Pida precio