Life insurance for our customers

This week we have launched a new campaign with a very competitive Vida product. This campaign is aimed at our customers, with the exception of those […]

Una assegurança de vida per als nostres clients

Aquesta setmana hem llençat una nova campanya amb un producte molt competitiu de Vida. Aquesta campanya va dirigida als nostres clients, a excepció dels més grans […]

Un seguro de vida para nuestros clientes

Esta semana hemos lanzado una nueva campaña con un producto muy competitivo de Vida. Esta campaña va dirigida a nuestros clientes, a excepción de los mayores […]

Payment of bills now also by bank card

As a result of the situation generated by Covid-19, ERSM’s Administration department has implemented card payment of customer receipts. In order to make it more convenient […]

Pagament dels rebuts ara també amb targeta bancària

Arran de la situació generada pel Covid-19, el departament d’Administració d’ERSM ha engegat el pagament amb targeta dels rebuts dels clients. Perquè els resulti més còmode […]

Pago de los recibos ahora también con tarjeta bancaria

A raíz de la situación generada por el Covid-19, el departamento de Administración de ERSM ha puesto en marcha el pago con tarjeta de los recibos […]

No insurance is required for an ICO loan

SMEs and the self-employed can apply for and access, if they meet the requirements, to loans guaranteed by the State approved through Royal Decree-Law 8/2020 of […]

Per a un préstec ICO no cal contractar una assegurança

Les PIMES i autònoms poden sol·licitar i accedir, si compleixen els requisits requerits, a préstecs avalats per l’Estat aprovats a través del Reial decret llei 8/2020 […]

Para un préstamo ICO no es necesario contratar un seguro

Las PYMES y autónomos pueden solicitar y acceder, si cumplen con los requisitos requeridos, a préstamos avalados por el Estado aprobados a través del Real Decreto-Ley […]
Pida precio