Insurance Premiums Tax Rises

The Spanish Government has increased, through the General State Budget Law for 2021 (hereinafter the Law), the tax rate on insurance premiums from the current 6% […]

Puja l’impost de primeres d’assegurances

El Govern espanyol ha incrementat a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 (d’ara endavant la Llei), el tipus gravamen de […]

Sube el Impuesto de Primas de Seguros

El Gobierno español ha incrementado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021 (en adelante la Ley), el tipo gravamen del […]

ERSM Customer Club launched with benefits and discounts

ERSM Insurance Brokers launches a club with exclusive advantages for the brokerage’s clients. ERSM’s vision is to be able to offer added value to professional mediation […]

Llancem el Club Clients ERSM amb avantatges i descomptes

ERSM Insurance Brokers llança un club d’avantatges exclusius per als clients de la corredoria. La visió d’ERSM és poder oferir un valor afegit als serveis professionals […]

Lanzamos el Club Clientes ERSM con ventajas y descuentos

ERSM Insurance Brokers lanza un club de ventajas exclusivas para los clientes de la correduría. La visión de ERSM es poder ofrecer un valor añadido al […]

How insurance customers are changing because of Covid-19

The experience of living in a world threatened by a virus leaves no one indifferent. Many studies carried out in recent months have shown a change […]

Com estan canviant els clients d’assegurances pel Covid-19

L’experiència de viure en un món amenaçat per un virus no deixa indiferent ningú. Són molts els estudis realitzats durant els darrers mesos en què es […]

Cómo están cambiando los clientes de seguros por el Covid-19

La experiencia de vivir en un mundo amenazado por un virus no deja indiferente a nadie. Son muchos los estudios realizados durante los últimos meses en […]
Pida precio